Lightnin' Guy - Lightnin' Guy Plays Hound Dog Taylor


Lightnin' Guy Plays Hound Dog Taylor